SP-IP5 Plus (Public Radio FM)
กำลังส่ง 5 วัตต์ ควาามถี่ 245.0000 - 246.9874 MHz. ถูกกฎหมาย มีเลข กสทช. สามารถทำใบอนุญาต พกพาได้ รับประกันสินค้า 2 ปีเต็ม
2,300.00 ฿
0.00 ฿
SP-DX5 Plus (Public Radio FM)
กำลังส่ง 5 วัตต์ ควาามถี่ 245.0000 - 246.9875 MHz. ถูกกฎหมาย มีเลข กสทช. สามารถทำใบอนุญาต พกพาได้ รับประกันสินค้า 2 ปีเต็ม
2,000.00 ฿
0.00 ฿
SP-IX 5 Plus (Public Radio FM)
กำลังส่ง 5 วัตต์ ควาามถี่ 245.0000 - 246.9875MHz. ถูกกฎหมาย มีเลข กสทช. สามารถทำใบอนุญาต พกพาได้ รับประกันสินค้า 2 ปีเต็ม
2,000.00 ฿
0.00 ฿
SP-IP4 Plus (Amateur Radio FM)
กำลังส่ง 5 วัตต์ ควาามถี่ 144.0000 - 147.0000 MHz. ถูกกฎหมาย มีเลข กสทช. สามารถทำใบอนุญาต พกพาได้ รับประกันสินค้า 2 ปีเต็ม
2,300.00 ฿
0.00 ฿
TCM-246(Public Radio FM)
กำลังส่ง 5 วัตต์ ความถี่ 245.0000 - 246.9875 MHz. ถูกกฏหมาย สามารถทำใบอนุญาตพกพาได้, กำลังส่ง ส่งได้ไกล 5-7 Km. รองรับการรับฟังวิทยุ FM Radio, รับประกันสินค้า 1 ปี เต็ม
1,690.00 ฿
0.00 ฿
TCM-2 Plus (Public Radio FM)
กำลังส่ง 5 วัตต์ ความถี่ 245.0000 - 246.9875 MHz. ถูกกฏหมาย สามารถทำใบอนุญาตพกพาได้, กำลังส่ง ส่งได้ไกล 5-7 Km. รองรับการรับฟังวิทยุ FM Radio, รับประกันสินค้า 1 ปี เต็ม
2,500.00 ฿
0.00 ฿
TCM-1 Plus (Amateur Radio FM)
กำลังส่ง 5 วัตต์ ความถี่ 144.0000 - 147.0000 MHz. ถูกกฏหมาย สามารถทำใบอนุญาตพกพาได้, กำลังส่ง ส่งได้ไกล 5-7 Km. รองรับการรับฟังวิทยุ FM Radio, รับประกันสินค้า 1 ปี เต็ม
2,500.00 ฿
0.00 ฿
TCM-5 (Public Radio FM)
กำลังส่ง 5 วัตต์ ความถี่ 245.0000 - 245.9875 MHz. ถูกกฏหมาย สามารถทำใบอนุญาตพกพาได้, กำลังส่ง ส่งได้ไกล 5-7 Km. รองรับการรับฟังวิทยุ FM Radio, รับประกันสินค้า 1 ปี เต็ม
2,600.00 ฿
0.00 ฿